header_top

Arkiv 2016 - Referat fra Årsmøde - Vest ABCD

Udskriv
Årsmødet den 9 oktober 2016

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning
 3. Turneringsberetning
 4. Fastlæggelse af klub til årsmøde 2 år frem (2018) og fastlæggelse af bane til regionsfinalen 2 år frem (2018)
 5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 6. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
 7. Forelæggelse af ændringer til turneringsbetingelser foretaget siden sidste årsmøde
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.m. På valg er;
  - Steen Ogstrup, Aarhus Ådal (modtager genvalg
  - Karsten Troelsen, Gyttegaard. (modtager genvalg)
  - Kurt Jensen, Hals (modtager genvalg)
  Valg af suppleant
  Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Forslag til vedtægter
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt
Referat

Punkt 1.:  Valg af Dirigent
Årsmødet blev åbnet af Steen Ogstrup, der bød alle velkommen. Steen foreslog Peter Thingholm som dirigent. Peter blev valgt som dirigent.
Peter takkede for valget og  konstaterede at årsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. Antal fremmødte stemmeberettigede var 34.

Punkt 2.:  Årsberetning
Steen aflagde beretning for året der gået
Beretningen blev godkendt  -LINK til årsberetningen

Punkt 3.: Tureneringsberetning
Turneringen for året blev fremlagt af Birte Hvid som orienterede om årets forløb.
Beretningen blev godkendt - LINK til turneringsberetningen

Punkt 4.: Fastlæggelse af klub til årsmødet 2 år frem og fastlæggelse af bane til Landsfinalen 2 år frem.

2017
Regionsfinale 10. september                             Arhus Aadal
Landsfinale 17. september                                 Haderslev
Årsmøde 8 oktober                                                Sebber Kloster
 
2018
Regionsfinale september                                     *
Landsfinale september                                         *
Årsmøde oktober                                                   *
 
Punkt 5.: Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
Karsten fremlagde regnskabet 2015/16 – LINK til regnskabet
Regnskabet blev godkendt

Punkt 6.: Forelæggelse af budget for det kommende år.
Karsten fremlagde budgettet 2016/17 – LINK til budgettet                      
 
Punkt 7.: Forelæggelse af ændringer til turneringsbetingelser foretaget siden sidste årsmøde
Siden sidste årsmøde har der været to ændringer i turneringsbetingelserneRegel om afstandsmåling blev omformuleret jvf. R & A’s regler og lagt ind på hjemmesiden med effekt den 14. april 2016 og følgende ordlyd:
 •  
 • "I denne turnering må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en     fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel eller vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3. Straf for overtrædelse af Regel 14-3: Hulspil - tab af hul. For efterfølgende overtrædelse - Diskvalifikation"
 •  
Ændring af adgangsgivende handicapbetingelserne for deltagelse i slutspillet lagt ind på hjemmesiden under sidste nyt den 22 juni med henvisning til turneringsbetingelsern for slutspillet og med følgende ordlyd:
 •  
 • "I slutspillet kan deltage spillere, der opfylder handicapbetingelserne om fredagen før den pågældende slutspilskamp"
 • .
Denne ændring medførte en sag (protest) forårsaget af at en klub ikke var opmærksom på ændringen.
 
Punkt 8.: Valg af bestyrelsesmedlemmer m.m. på valg er;
 • - Steen Ogstrup, Aarhus Ådal (modtager genvalg)
 • - Karsten Troelsen, Gyttegaard (modtager genvalg)
 • - Kurt Jensen, Hals (modtager genvalg)

Der var ingen modkandidater og Steen, Karsten og Kurt blev genvalgt.

Valg af suppleant;
 • Bestyrelsen foreslog Jørgen Rasmussen, Blommenslyst. Jørgen blev valgt med applaus
 
Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Bent Kyndesgaard blev genvalgt som revisor.
 • Turneringsledelsen ønskede ikke at indvælge en revisorsuppleant
 
Punkt 9. :  Forslag til vedtægter.
Der var ikke modtaget nogen forslag til vedtægter eller forslag til vedtægtsændringer

Punkt 10.: Indkomne forslag.
Der var indkommet 2 forslag fra, Odense Golfklub begge forslag relaterede sig til turneringsbetingelserne.

Forslag 1.
 • Det blev foreslået, at spilleplanen i de indledende runder blev lagt ind på hjemmesiden med ugenummer i lighed med Sen/Vet i stedet for mandage kl. 17:15
 
 • Turneringsledelsen begrundede nuværende betingelser vedr. dag/tidspunkt med, at mange ABCD spillere fortsat var på arbejdsmarkedet, derfor det faste tidspunkt. Mandag har været på planen i flere år og er nok den dag i ugen der er mindst pres på de forskellige baner.  Turneringsledelsen gjorde også opmærksom på, at der havde over tid været en del positive tilkendegivelse for det valgte tidpunkt. I øvrigt er der indbygget den fleksibiltet, i det aktuelle regelpunkt, at tider og datoer kan ændres.
Efter flere indlæg og tilkendegivelser fra mødetdeltagerne blev forslaget sat til afstemming og flertallet stemte for at beholde nuværende betingelser.

Forslag 2.
Forslag til formidling af ændringer i turneringsbetingelser og nyheder på hjemmesiden - hvor turneringsledelsen opfordres til altid at sende mail til klubkoordinatorerne.

Turneringsledelsen har taget fremlæggelsen af forslag 2 til efterretning. Og for at imødegå lignende sager fremover, som beskrevet under punkt 7. stk. 2, vil eventuelle ændringer i turneringsbetingelserne blive udsendt til alle klubkoordinatorer, og vil i øvrigt søges undgået efter turneringens start.

Punkt 11.: Eventuelt
Ingen bemærkninger at føre til protokols
 
Steen og Peter takkede for god ro og orden

Referant
Bjarne

 

 

Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.