header_top

Arkiv 2016 - Tidligere Nyheder - Vest ABCD

Udskriv

Så er vi nået til finalerne ABCD rækkerne i Region Vest
 
Der afvikles på Løgstør Golf Klubs bane søndag den 11. september
 
A-rækken Breinholtgaard - Hjørring
B-rækken Kalø  – Aarhus Aadal
C-rækken Trehøje - Silkeborg Ry
D-rækken Faaborg – Trehøje
 
Vinderne af Regionsfinalen skal spille landsfinale, i Mølleåen Golfklub søndag den 25. september http://www.mgk.dk/
 
Program for den 11. september:
Kl. 7:45 - 8:15 Indskrivning hos turneringsledelsen og morgenkaffe
Kl. 8:15 Briefing
Kl. 8:40 Holdene ledes ud til starthullerne
Kl. 9:00 Start:
Kl. 14:30 Regionsgolf er vært ved frokost og præmieoverrækkelse
 
Hvis i ønsker at vide mere om golfklubben/banen følg linket: http://www.logstorgolfklub.dk/

Med venlig hilsen
TurneringsledelsenSERVICE INFORMATION !!!

Kære Klubkoordinatorer og Klubformænd,

Tiden nærmer sig årsmødet 2016 der i år afholdes i Ikast Golfklub den 9. oktober


Program og dagsorden samt tilmeldingslister/formularer vil være klar på hjemmesiden primo september

I henhold til ABCD’s vedtægter § 5 st. 4 skal eventuelle forslag til behandling på Regionsgolf Vest ABCD årsmødet, sendes senest den 1. september 2016 til bestyrelsesformand Steen Ogstrup på e-mailadressen: sco@vd.dk

Vi ses i Ikast

Med Venlig Hilsen
Turneringsledelsen ABCD
15.08.2016

Afslutning på indledende runder & slutspillet

De indledende runder er færdigspillet og forløbet har været uden større problemer. Desværre har der i år været flere hold der har trukket sig grundet manglende spillere. Det er rigtig ærgerligt, og går som bekendt ud over de øvrige hold i de pågældende puljer, der jo så får færre kampe.

Til orientering har der i de indledende runder været ca. 10% af de tilmeldte klubber der af den ene eller anden årsag, har trukket hold på grund af manglende spillere. Det er primært A-hold og D-hold der har været ramt af manglende spillere.

Det er vores inderlige håb at vi i sæsonen 2017 kan minimere dette
.

Slutspillet:

1/16 - finalerne starter den 27. juni for B & C rækkerne.
1/8 - finalerne for alle rækkerne starter den 8. august.
 
I 1/8 - 1/4 og 1/2 finalerne er banerne og spilletidspunktet ikke helt på plads p.t., men vi håber på velvillighed fra de klubber, vi kontakter om at lægge bane til. Banevalg og tidspunkter vil løbende blive lagt ind på hjemmesiden i takt med, at aftalerne med respektive klubber er aftalt og bekræftet.

Husk at det er det hold, der står først på planen, der har ”hjemmekampstatus” hvilket i praksis betyder, at holdet har ansvar for aftale om forplejning, indtastning af resultat m.m.

For at få en smidig og så problemfri afvikling af slutspilskampene som det er muligt, anbefales det at læse turneringsbetingelserne igennem, en ekstra gang, til sikring af at man har alle opdateringer i frisk erindring.


Her gengives et uddrag af slutspilsbetingelserne;

I slutspillet kan deltage spillere, der opfylder handicapbetingelserne om fredagen før den pågældende slutspilkamp.​

I slutspillet skal turneringsledelsen kontaktes såfremt kaptajnerne ønsker at ændre dato og spilletidspunkt og en turingsleder tager kontakten til den neutrale bane, og sørger for tilretning af hjemmesiden. Opnås enighed ikke, vil det være den af turneringskomitéen fastsatte spilledag/tid, der er gældende.

Resultater i slutspillet skal være indtastet senest 24 timer efter kampens afvikling.

Turneringsledelsen ønsker alle nogle spændende slutspilskampe og vi glæder os til at se alle vinderne til Regionsfinalen i Løgstør.

Med venlig hilsen
Turneringsledelsen
22.06.2016
Service information !

Nyt "kampkort" kan downloades fra menuen "Adminstration"


AFSTANDSMÅLER

Turneringen afvikles efter R & A’s regler. Så vær opmærksom på at reglerne vedrørende brug af afstandsmåler er omformuleret i turneringsbetingelserne for året 2016!

Ny formulering:
 
Afstandsmålere I denne turnering må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler.
Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel eller vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.
Straf for overtrædelse af Regel 14-3: Hulspil - tab af hul. For efterfølgende overtrædelse - Diskvalifikation.

Turneringsledelsen
14.04.2016
 
 

SERVICE INFORMATION !


Klubkoordinatorer og Holdkaptajner kan efter behov downloade nyttige brugermanualer fra links herunder, alternativt kan de også hentes under menupunktet ”administration” øverst på hjemmesiden i højre side.

/images/latestnews/BRUGERMANUALHOLDKAPTAJNER.pdf

/images/latestnews/BRUGERMANUALKLUBKOORDINATORER.pdf

De bedste hilsener
Turneringsledelsen 
 
 
Turneringsbetingelserne for 2016 findes på hjemmesiden.
  
Rækkeinddeling
Dame- og herrerække defineres ved ens EGA-handicap. 
A-rækken min    4,5
B-rækken min. 11,5
C-rækken min. 18,5
D-rækken min. 26,5
 
Spilletidspunkt indledende runder
 1. Fra 2. marts til 1. april kan spilledato og/eller spilletidspunkt ændres om nødvendigt. De implicerede klubbers holdkaptajner skal være enige om ændringen. Aftalen skal ske via mail med kopi til turneringskomiteen. Hjemmeklubbens klubkoordinator skal have tastet den nye kampdato og tid ind på hjemmesiden senest den 1. april.
 2. Såfremt der ikke kan opnås enighed de 2 holdkaptajner imellem, er det den af turneringsledelsens fastsatte dato/klokkeslæt, der er gældende.
 3. Den 1. april er kampprogrammet officielt, og eventuelle yderligere ændringer i spilleplanen kan kun forekomme, såfremt begge involverede hold kan blive enige i en eventuel flytning
   
Slutspils runder: Mandagene 27/6, 8/8, 15/8, 22/8
Regionsfinaler: Søndag, den 11/9 i Løgstør Golfklub
Landsfinaler: Søndag, den 25/9 på Mølleåen Golf Klub, Sjælland
 

Under menuen ”Administration” kan forskellige dokumenter downloades: Holdtilmeldingsblanketter til brug på klubbernes opslagstavler,brugermanualer til både klubkoordinator og holdkaptajner, hardcard samt kampkort.
 
Klubberne opfordres til at etablere et link fra klubbens hjemmeside til www.regionsgolf-danmark.dk, således at alle interesserede kan følge med i turneringens udvikling.
 
Med venlig hilsen
Turneringsledelsen
 


 


​TIDLIGERE NYHEDER KAN SES UNDER MENUPUNKT "INFO" 

Regionsgolf VEST ABCD - Årsmøde 2015
 
Referat
Årsmødet blev afviklet i Breinholtgaard Golfklub, hvor formand Steen Ogstrup bød alle velkomne og takkede Breinholtgaard for værtskabet til mødet.
Han gav derefter ordet til Breinholtgaard Golfklubs repræsentant ved årsmødet Ib Olsen, der levende fortalte om klubben og dens historie.
Pkt. 1            Valg af dirigent
Steen Ogstrup foreslog Peter Thingholm som dirigent. Han blev godkendt med applaus.
Peter Thingholm konstaterede herefter, at årsmødet var rettidigt indkaldt – og at det var en beslutningsdygtig forsamling.
Inden forsamlingen gik over til den egentlige dagsorden orienterede Steen Ogstrup om, at Jill Hanghøj - efter at indkaldelse og dagsorden til årsmødet var offentliggjort - af personlige grunde havde valgt at trække sig som formand.
Den øvrige bestyrelse havde herefter konstitueret sig med Steen Ogstrup som formand.


Pkt. 2            Årsberetning for 2014/15 v/ Steen Ogstrup
Steen Ogstrup aflagde årsberetningen, der var udarbejdet af Jill Hanghøj:
Det har været dejligt at se, at der igen i år er en pæn repræsentation af klubberne vest for Storebælt.
Umiddelbart efter afslutningen af sidste årsmøde i Tange Sø Golfklub, holdt den nye bestyrelse et konstitueringsmøde og i løbet af året er bestyrelsen blevet udvidet, således at suppleanten Bjarne G. Jensen, Holstebro Golfklub, er indtrådt som 5. mand i bestyrelsen. Bjarne har overtaget webmasterjobbet.
Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder samt et fælles koordineringsmøde i Vejle Golf Club med deltagelse af bestyrelserne fra hhv. Vest ABCD, Vest S/V og Øst.
Til sæsonen 2015 modtog vi tilmelding af 310 hold fra 103 klubber. De ændrede handicapgrænser har givet anledning til en del henvendelser for at få afklaret diverse forhold; men alt i alt er de nye handicapgrænser blevet taget godt imod. I D-rækken har de nye handicapgrænser dog givet anledning til, at 8 tilmeldte hold blev afmeldt inden sæsonens start.
Det var glædeligt at se, at Kellers Park igen er deltager med 2 hold efter sidste sæsonens vanskeligheder. Vi kan med glæde konstatere, at den hvervekampagne vi kørte sidste år, igen har båret frugt, idet vi har kunnet sige velkommen til endnu 2 nye klubber: Odder og Odense Eventyr.
Turneringen har i år været præget af en særdeles god ånd, og der er ikke blevet rejst en eneste protest. Det er også opmuntrende, når vi modtager tilbagemeldinger fra klubkoordinatorer og holdkaptajner, om positive oplevelser i løbet af turneringen, hvor der bl.a. er ros til den måde turneringen tilrettelægges og gennemføres.
Inden sæsonstart har vi igen i år afviklet et par informations- og regelaftener:
I Vejle Golf Club, deltog 45 holdkaptajner, klubkoordinatorer og holdspillere i begge turneringer i Regionsgolf Vest, og der var deltagere fra Vejle, Fredericia, Give, Hedensted, Jelling og Lillebælt.
Ved regelaftenen i Randers var der 16 deltagere, og udover deltagere fra Randers Golfklub, var der også deltagere fra Norddjurs, Lübker og Hobro.
 
Begge var meget vellykkede arrangementer med god spørgelyst og ivrig diskussion om regler og turneringsbetingelser. Aftenens program kom langt omkring, og tilhørerne sugede til sig, og der var flere ting, som gav anledning til diskussioner og overraskelser. Endnu engang skal der lyde en stor tak til DGU-dommer Karsten Troelsen for hans bidrag.
GolfBladet følger fortsat Regionsgolfen, og fra bestyrelsen i Vest ABCD har vi forsynet Morten Buckhøj med tekster og fotos. Deltagerne i turneringen opfordres til fortsat at indsende materiale til GolfBladet. En idé kunne være korte artikler fra klubberne om betydningen af medlemmernes deltagelse i Regionsgolf.
Som tidligere oplyst valgte GolfExperten, efter 3 år som hovedsponsor, at sige stop ved kontraktens udløb den 31. december 2014; men vi har fortsat et samarbejde med GolfExperten, idet der er indgået en 2-årig aftale om en delsponsering af præmier til regionsfinalerne – dvs. for 2015 og 2016.
 Vi har stadig ikke fundet en hovedsponsor for 2016, og det har vist sig, at sponsorudvalgets initiativer desværre ikke har båret frugt.
Vores hjemmeside er fortsat et stort aktivt for turneringen, og under besøg af hold i slutspillet, har jeg modtaget mange positive tilkendegivelser fra holdkaptajner og spillere om hjemmesiden, og den glæde de har af det høje informationsniveau.
I januar måned lancerede vi et nyt design af Regionsgolf Danmarks frontpage på hjemmesiden for at gøre siden mere attraktiv for kommende sponsorer og annoncører. I august måned er der igen introduceret en nyhed for at skabe mere aktivitet på hjemmesidens forside. Fremover vil der løbende være nyheder fra Regionsgolf Danmark, og vi har indført en regelrubrik, hvor regelspørgsmål løbende vil blive taget op af DGU-dommer Karsten Troelsen.
Siden sidste årsmøde har der været afholdt 1 webudvalgsmøde, som har resulteret i en hel del nye tiltag, der gør det administrativt enklere at arbejde med selve programmet om opbygning af spilleplanen m.v. Som sædvanlig er det i perioden april til ultimo juni, at vi kan spore den største aktivitet på hjemmesiden – når de mange spillere i de indledende runder følger med i turneringens udvikling.
Fra statistikken kan vi se, at antallet af hits på vores hjemmeside er steget med over 21%. I alt har flere end 34.000 besøgt hjemmesiden, og der har været næsten 700.000 sidehenvisninger. Med de ændringer vi har foretaget på frontpage, har vi en forventning om, at de nye tiltag vil skabe endnu større aktivitet.
På Regionsgolfens fællesmøde blev det besluttet, at der fremover skal være ens tilmeldingsgebyr og afmeldingsgebyr for begge turneringer og, at der på det årlige fællesmøde fastsættes det følgende års satser. Det betyder, at tilmeldingsgebyret for 2016 er fastsat til kr. 600 og afmeldingsgebyret til kr. 500. Turneringsledelsen har igen i 2015 år bevilget færgetilskud ifm de kampe, der indebærer færgetransport – tilskuddet ydes til de hold, der har rejseudgiften til/fra Fanø og Ærø. Traditionen tro er der også bevilget et kontant tilskud til Region-vindernes deltagelse i landsfinalerne.
Som præmier til regionsfinalerne var der til vinder og runner-up gavekort delvis sponseret af GolfExperten. Til landsfinalerne var 1. præmien gavekort fra Gut Apeldör og en pitchfork med Regionsgolf Danmarks logo. 2. præmie var gavekort fra Gut Uhlenhorst samt capclip med vores logo. Ydermere var der også en hole-in-one præmie skænket af et hotel i Tyrol til den første hole-in-one på finaledagen, men det var der desværre ingen, der opnåede.
 
Turneringsledelsen sender en stor tak til de 2 værtsklubber til finalerne. Regionsfinalen i Odense og Landsfinalen i Horsens. Det var dejligt at opleve deres imødekommenhed og hjælpsomhed i forbindelse med afvikling af finalerne.
Som bekendt, er det en del af turneringsbetingelserne, at de deltagende klubber er værtsklubber under slutspil, og at de stiller bane gratis til rådighed. Tidspunktet for slutspilskampene er mandage kl. 16.30, og allerede i februar måned bliver klubberne bedt om at reservere banen på de angivne datoer i tidsrummet kl.16.15 – 17.00 således, at der er en buffertid. Hulspil er per definition et hurtigt spil, og det er derfor nødvendig med en buffertid, således at regionsgolf spillerne ikke løber op i andre spillere på banen. Men som gæster, skal regionsgolfspillerne også tage hensyn til andre spillere på banen.
Igen i år opfordres de klubber, der endnu ikke har etableret et link til vores hjemmeside at tage det på programmet til 2016. På besøg i flere klubber har det været glædeligt, at se flotte årsudgivelser, der indeholder rigtig gode og informative artikler om Regionsgolf Danmark.
Det er fortsat en stor glæde for bestyrelsen at konstatere den fortsat store opbakning til Vest ABCD turneringen. Vi vil også gerne sende en stor tak til værtsklubberne i slutspilsrunderne, og samtidig en stor tak for de mange positive tilkendegivelser vi modtager fra klubkoordinatorerne, holdkaptajnerne og sågar også de deltagende spillere.
 
Dialog og bestyrelsens tilføjelser efter beretningen:
Dagen før dette årsmøde meldte DGU, at de anbefalede, at klubberne i 2016 afviklede klubmesterskaberne den 18. september. Denne dato ramler sammen med de allerede planlagte landsfinaler i Regionsgolf Danmark for både ABCD og Sen/vet.
Bestyrelsen vil gøre deres bedste for ikke at der spilles på ”flere fronter”, men ved til gengæld også at det kan blive svært at gå fri af alle andre turneringer, da der ligger noget så at sige i hver weekend fra medio august til udgangen af september.
Der var forslag om at slutspillet delvis kunne rykkes frem.
 
I 2015 har der været to puljer med kun to hold i – på grund af hold, der trak sig efter at turneringsplanen var lagt. Fra forsamlingen blev det foreslået at turneringskomitéen opfordrede klubber i samme område, som ikke i forvejen har hold i denne række, til at melde et hold til.
Efter beretningen orienterede Steen Ogstrup om, at ABCD Vest og Sen/Vet Vest har udarbejdet en hensigtserklæring om, at de seriøst arbejder hen imod en sammenlægning af Regionsgolf Vest.
Hensigtserklæringen blev godt modtaget af forsamlingen.
De to bestyrelser forventer at kunne fremlægge forslaget til næste årsmøde – og at kunne starte samarbejdet efter næste årsmøde i 2016 eller per 1. januar 2017.
 
Årsberetningen blev godkendt med applaus.
 

Pkt. 3            Turneringsberetning v/ Birte Hvid
Birte Hvid aflagde turneringsberetning:
Da tilmeldingerne var i hus, gik turneringsledelsen i gang med det store puslespil, som det er at lægge de indledende runder.
Vi danner os et overblik over de tilmeldte klubber i de 4 rækker, og hvilke muligheder der er for inddeling.
Vi prøver – så vidt det er muligt – at blande holdene, så der hvert år kommer nye modstandere ind i puljerne fra forrige år.
Men samtidig så spiller afstanden jo også ind – vi prøver at tilstræbe, at der max. må være 65-70 km. mellem klubberne.
Vi tilstræber også, at de hold, der et år nødvendigvis er kommet i en gruppe bestående af kun 3 hold, i den næste sæson er i en gruppe med 4 hold.
Og selvfølgelig går kabalen op til sidst, selvom der kan være udfordringer med at få inddelt i yderzonerne.

I år har der været hold fra 103 klubber i ABCD Vest – med tilsammen 307 hold

 • De har været fordelt med:
 • A – 66 hold
 • B – 95 hold
 • C – 90 hold
 • D – 56 hold
 
Efter turneringsstart har der desværre været en del hold, som har trukket sig. Hele 15 hold – hvoraf 8 hold var fra D-rækken.
Det er rigtig uheldigt – og det går ud over de resterende hold i puljen.
En væsentlig årsag til det har sikkert været ændringerne i handicapgrænserne.
Vi tror på, at det er et overgangsfænomen, og når der igen er skabt hold i D-rækken, tror vi, at disse problemer er overstået.

Afviklingen af turneringen går bedre og bedre år for år.
Koordinatorerne og kaptajnerne er blevet rigtig gode, og de ved som hovedregel, hvad der skal ske og, hvad de skal gøre.
De kender turneringsbetingelserne (eller de slår dem op på hjemmesiden) – og alt i alt betyder det også færre protester.
I år har der slet ingen protester været. Godt gået!
Der har været en del forespørgsler – hovedsagligt om ens egne spilleres spilleberettigelse ifm slutspillet. Netop for at man ikke kommer ud i de trælse situationer.
Indrapportering af resultater sker efterhånden også til tiden – der er kun nogle få, der skal rykkes lidt i ørerne. Men det er jo også ærgerligt at tabe en match pga. for sen indrapportering.
Kampene i slutspillet er til og med kvartfinalerne blevet rykket frem til kl. 16:30 – for at man kan spille færdig, inden det bliver mørkt.
Også på grund af at dagene her i eftersommeren bliver kortere, har vi valgt at afvikle semifinalerne om søndagen, for det meste kl. 15:00. Et tiltag, der er blevet positivt modtaget blandt spillerne.

Regionsfinalerne blev afviklet i Odense Golfklub
Det var en meget våd dag, vi vågnede op til i Odense – og det var derfor også på en meget våd bane, der blev spillet regionsfinaler på, men spillet blev afviklet i en god og sportslig atmosfære.
Regionsfinalerne fik følgende resultater:
 
 • A-rækken: Viborg vandt over Lillebælt
 • B-rækken: Vejle vandt over Vejen
 • C-rækken: Aarhus vandt over Nordvestjysk
 • D-rækken: Aarhus Aadal vandt over Midtfyn
 
Der skal lyde en stor tak til Odense for deres gode værtskab og for at lægge bane til!

Landsfinalerne blev spillet i Horsens Golfklub
Det var en kamp mellem Øst og Vest – og her var vejrguderne til gengæld rimeligt med os selvom banen var våd. Matcherne her blev også afviklet i en god og positiv ånd.
Landsfinalerne kom ud med følgende resultat:
 
 • A-rækken: Viborg vandt over Hedeland
 • B-rækken: Holbæk vandt over Vejle
 • C-rækken: Aarhus vandt over Værebro
 • D-rækken: Aarhus Aadal vandt over Søllerød
Her skal vi lige dvæle ved, hvor mange sølvkrus der gik til os vest for Storebælt!!!
Til dem der ikke har prøvet at vinde, kan vi fortælle, at vinderne får et flot sølvkrus (vandrepokal) overrakt og har det stående i klubben frem til næste år, hvor de så afleverer det igen – selvfølgelig med deres klubs navn flot graveret ind på siden af det!
Der skal også lyde en stor tak til Horsens for deres gode værtskab og for at lægge bane til!
 
Birte Hvid sluttede af med at takke alle for en god sæson – og at ABCD Vest’s bestyrelse glæder sig til at se alle deltagerne igen til næste år.

Beretningen blev godkendt med applaus.
 
Pkt. 4.           Fastlæggelse af klubber til finaler og  årsmøde 2 år frem v/ Steen Ogstrup
 
2016
Regionsfinale:                    Søndag den 11. september i Løgstør
Landsfinale:                        Søndag den 18. september på Sjælland (kan evt. blive ændret)
Årsmøde:                            Søndag den 9. oktober i Ikast
 
2017
Regionsfinale:                    Søndag den 10. september i Aarhus Aadal
Landsfinale:                        Søndag den 17. september i Haderslev
Årsmøde:                            Søndag den 8. oktober i Sebber Kloster
 
 
 
Pkt. 5.           Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse: Kasserer Bent Kyndesgaard
 
  Realiseret   Realiseret   Budget
Indtægter 2014/15   2013/14   2014/15
Deltagergebyr m.m. 153.500       126.400   155.000
Sponsortilskud 0         13.067    
Renteindtægter 225                  1    
Afmeldingsgebyr 7.500           3.200   3.000
Tilbagebetalt gebyr 0          (2.400)    
Indtægter i alt 171.725       141.768       168.500
 
 
 
  Realiseret   Realiseret   Budget
Udgifter 2014/15   2013/14   2014/15
Regionsfinale 16.812           9.888   20.000
Landsfinale 19.418         12.009   15.000
Administration 11.262         11.724   15.000
Årsmøde 20.861         15.781   23.000
Mødeudgifter 18.952         17.973   20.000
Præmier og gaver 1.250           2.001   3.000
Rejse og kørselsudgifter 20.925         21.872   25.000
Færgetilskud 6.375         15.000   15.000
Hjemmesideudvikling 9.263         14.080   15.000
Sponsorarbejde & PR 3.425           5.216   10.000
Greenfee 2.700           6.000   6.000
Klubaktiviteter 4.424   9.713,40   10.000
           
Udgifter i alt 135.667       141.259       177.000
 
 
  Realiseret   Realiseret   Budget
Driftsresultat 2014/15   2013/14   2014/15
  36.057              509          -8.500
           
Status          
Saldo primo 173.866,81        
Driftsresultat 36.057,23        
Saldo ultimo 209.924,04        
           
Horsens den 1. oktober 2015        
           
Bent Kyndesgaard, kasserer          
           
Jelling den 5. oktober 2015          
Regnskabet er gennemgået, og de tilhørende bilag har jeg fået forevist,  
Hvilket ikke har givet anledning til kommentarer.      
           
Finn Helveg Pedersen, revisor          

Regnskabet blev godkendt.


 
Pkt.6             Forelæggelse af budget for kommende år: Kasserer Bent Kyndesgaard
 
 Indtægter  
Deltagergebyr m.m. 155.000
Sponsortilskud, Renteindtægter  
Afmeldingsgebyr 3.000
Indtægter i alt                158.000
   
Udgifter  
Regionsfinale 30.000
Landsfinale 12.000
Administration 15.000
Årsmøde 23.000
Mødeudgifter 20.000
Præmier og gaver 3.000
Rejse og kørselsudgifter 25.000
Færgetilskud 10.000
Hjemmesideudvikling 10.000
Sponsorarbejde & PR 5.000
Greenfee 5.000
Klubaktiviteter 10.000
Udgifter i alt 168.000
   
Driftsresultat  -10.000
 
 
Pkt.7.            Forelæggelse af ændringer til turneringsbetingelser v/ Steen Ogstrup

Spilleform
Der spilles hulspil over 18 huller. Med 1 damesingle, 3 herresingler og 1 mixed foursome. Damer spiller fra rød tee og herrer fra gul tee, eller hvad der er sædvanlig klub-tee. I A-rækken kan holdkaptajnerne aftale, at der spilles fra blå/hvid teested, eller hvad der måtte være tilsvarende disse teesteder.
 
Afstandsmåling
En spiller må skaffe sig oplysning om afstand ved brug af et instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller under en fastsat runde bruger en afstandsmåler eller en applikation, som er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil, er dette i strid med regel 14-3 og spilleren diskvalificeres, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner.
Hvis et multifunktionsapparat indeholder andre funktioner, hvor man let kan måle og ubesværet se forhold som temperatur, vind og luftfugtighed, anses dette også at være i strid med regel 14-3.
 
 
Pkt. 8.           Valg af bestyrelsesmedlemmer
 
 1. På valg i år var: Birte Hvid og Bjarne G. Jensen – begge var villige til genvalg.
                       Bestyrelsen foreslog genvalg af Birte og Bjarne.
                       Valgt blev Birte Hvid og Bjarne G. Jensen

                      Grundet bestyrelsesarbejde i Stensballegaard GK ønskede Bent Kyndesgaard at trække sig.
                      Bestyrelsen foreslog i hans sted Karsten Troelsen.
                      Valgt blev Karsten Troelsen

                      Suppleant: Bestyrelsen foreslog Kurt Jensen, Hals GK.                     
                       Valgt blev Kurt Jensen


       b) Revisor: Finn Helvig Pedersen ønskede ikke genvalg.
                     
                       Bestyrelsen foreslog Bent Kyndesgaard.
                       Valgt blev Bent Kyndesgaard

                       Revisorsuppleant:
                      
Bestyrelsen foreslog Kurt Jensen
                       Valgt blev Kurt Jensen

 
Pkt.9.      Forslag til vedtægtsændringer v/ Steen Ogstrup
Disse skal være formanden i hænde senest 1. sept. Der var ikke fremsendt forslag.
Pkt.10     Indkomne forslag
Der var ikke fremsendt forslag.
 

Pkt.11.    Eventuelt
Karen Ebdrup, Hedensted GK fortalte om meget uheldige oplevelser ifm. afvikling af puljekampe.
I et tilfælde mente et hold at de havde krav på gratis prøverunde og gratis træningsbolde.
I et andet tilfælde havde et hold bestilt forplejning. Da de ikke kommer og ikke afbestiller til
køkkenet, stod køkkenet med regningen. Og den var ikke blevet betalt.
Ib Olsen fra Breinholtgaard havde hørt om lignende episoder.
Der var i forsamlingen enighed om, at sådanne opførsler ikke er tilstedelige – og hvis man oplever
noget lignende i fremtiden, skal der straks tages kontakt til de pågældende spilleres hjemmeklubs
bestyrelse.
 
Dirigent Peter Thingholm takkede for god ro og orden.
 
Steen Ogstrup takkede Peter Thingholm for veludført arbejde og overrakte ham en vingave.
Steen takkede Bent Kyndesgaard for veludført arbejde i bestyrelsen som kasserer og overrakte
også ham en vingave.
 
Steen Ogstrup takkede forsamlingen for det store og flotte fremmøde.
 

 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
REGIONSGOLF VEST ABCD - ÅRSMØDE REFERAT 2014


Årsmødet blev afviklet i Tange Sø Golfklub, og formand Jill Hanghøj bød alle velkommen og takkede Tange Sø for værtskabet til mødet. Derefter gav hun ordet til Tange Sø Golfklubs formand Kristian Bach, der kort fortalte om klubben og dens historie.


Pkt. 1            Valg af dirigent
Forsamlingen valgte Preben Hanghøj som dirigent.
Han konstaterede, at årsmødet var rettidigt indkaldt – og at der var 29 stemmeberettigede klubber tilstede.
 
Pkt. 2            Årsberetning for 2013/14
Formand Jill Hanghøj fremlagde årsberetningen:
Det er dejligt at se, at der igen i år er en pæn repræsentation af klubberne vest for Storebælt.
Da der også er en hel del nye klubber blandt deltagerne, kan jeg oplyse, at det nu er 35 år siden, at en gruppe ildsjæle etablerede ABCD turneringen i Vest under Jyske Klubbers Samarbejde, og det er denne turnering, der er grundstenen for regionsgolfen i Danmark, som den er i dag.
 
Umiddelbart efter afslutningen af sidste årsmøde i Hedensted Golfklub, holdt den nye bestyrelse et konstitueringsmøde med det resultat, at undertegnede blev valgt som formand, webmaster og matchleder for slutspilsrunden. Steen Ogstrup, næstformand og matchplanlægger for de indledende runder.  Karsten Troelsen kasserer og Birte Hvid, sekretær og matchleder.
I løbet af perioden valgte Karsten Troelsen at trække sig fra bestyrelsen, og suppleanten Bent Kyndesgaard blev nyt bestyrelsesmedlem og kasserer.
 
Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder samt et fælles koordineringsmøde med Regionsgolf Øst ABCD.
 
Til sæsonen 2014 modtog vi tilmelding af 310 hold fra 100 klubber. I de indledende runder blev der afviklet 912 kampe, og i slutspilsrunden var der 76 kampe. I alt har der været spillet knap 5000 individuelle matcher i løbet af sæsonen.
 
I slutning af sidste år var flere klubber desværre ramt af økonomiske problemer og risikerede ikke at kunne komme i gang i 2014. Heldigvis blev udviklingen vendt for Blommenslyst og Dronninglund, så det lykkedes dem at komme med i turneringen, men desværre kunne Comwell Kellers Park ikke nå at blive reetableret, så vi måtte sige farvel til deres 4 hold. Situationen er i dag at Kellers Park er overtaget af Hans Daugaard, der også er ejer af Birkemose Golf Center, og klubben er kommet godt i gang igen, så forhåbentlig kan vi forvente deres tilmelding til 2015.
 
Vi kørte en hvervekampagne ved nogle af de klubber, der ikke tidligere har deltaget i turneringen, og det var med glæde, at vi kunne sige velkommen til 2 nye klubber: Sønderjylland og Aalborg. Der var også et glædeligt gensyn med Hobro og Markusminde. Der er stadig nogle klubber, vi mangler, og vi vil forsøge at motivere dem til deltagelse i Vest ABCD i 2015.
 
Bestyrelsen har sat en ære i at fastholde en velfungerende turnering, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til bestyrelsen for det store frivillige arbejde, der lægges for dagen. Det er også opmuntrende, når vi modtager tilbagemeldinger fra klubkoordinatorer og holdkaptajner om positive oplevelser i løbet af turneringen. Jeg kan bl.a. nævne Sebber Klosters fine behandling af gæstende hold i kvartfinalen i A-rækken – det skal I have stor tak for.

Som nævnt på årsmødet i 2013 har der i år igen været åbnet op for muligheden for at benytte divisionsspillere i både de indledende som i slutrunderne, og vi har kun modtaget positive tilbagemeldinger til denne ændring.
 
Det har vist sig, at de startproblemer vi havde sidste år vedr. EGA-handicap, nu er et overstået kapitel. De foranstaltninger, vi har foretaget med bl.a. flere oplysninger på kampkortet, har bevirket, at der nu er en bedre forståelse af EGA-handicapsystemet og vores turneringsbetingelser. Hvor vi sidste år modtog flere protester og henvendelser omkring EGA-handicap, har der i år været ro.
 
Dog må vi nævne, at der har været nogle sager vedr. brug af ulovlige spillere, hvor der har været behov for at få fremvist handicaphistorik. Disse data ejes af klubberne, og det er kun klubben og spilleren, der har adgang til historikken. Det var måske en idé, at klubberne åbner op for, at klubkoordinatorer og holdkaptajner får adgang til disse informationer.
 
Som led i den løbende udvikling af turneringen var et nyt initiativ i 2014 afvikling af informations- og regelaftener. Indbydelsen omfattede klubkoordinatorer og holdkaptajner i Vest ABCD turneringen og Vest S/V turneringen. Formålet var at give klubkoordinatorer og holdkaptajner så megen viden som muligt, om alt der vedrører turneringen. Der blev afviklet 5 møder i Ørnehøj, Mollerup, Royal Oak, Ikast og Midtfyn, og vi må sige, at vi med 150 deltagere har ramt rigtigt med initiativet.  Det var meget vellykkede arrangementer, hvor DGU-dommer Karsten Troelsen gennemgik hulspilsreglerne og turneringsbetingelserne. De var rigtig gode aftener med god stemning, stor spørgelyst og ivrig diskussion om regler og turneringsbetingelserne. Vi siger tak til alle, der har bidraget positivt til disse aftener samt et stort tak til Karsten for hans bidrag, og vi håber, vi kan gennemføre noget lignende i 2015.
 
Turneringsledelsen har igen i 2014 år bevilget færgetilskud ifm de kampe, der indebærer færgetransport – tilskuddet ydes til de hold, der har rejseudgiften til/fra Fanø og Ærø.
 
De 3 formænd i Regionsgolf kan deltage i DGU’s repræsentantskabsmøde uden taleret, og i år var Vest ABCD repræsenteret ved næstformand Steen Ogstrup, og Steen udnyttede muligheden for at komme i dialog med repræsentanter fra mange golfklubber i vest.
 
Siden 2010 har DGU´s bestyrelse givet turneringsledelserne i Regionsgolf Danmark 4 af DGU´s introduktionskort, som anerkendelse for det store arbejde, turneringsledelserne udfører. Introduktionskortene er stilet til de 3 formænd, og det fjerde kort går på tur og gives til én af næstformændene i de 3 turneringsledelser. I 2015 er det næstformanden for Vest ABCD, der får kortet. I de 3 turneringsledelser ydes der et kæmpe stykke frivilligt arbejde, og det er vigtigt, at vi er synlige rundt omkring i klubberne. Derfor ville det være ønskeligt, om DGU vil udstede kort til alle i de 3 turneringsledelser. Ønsket har været fremført før, men det er golfklubberne, der skal indsende forslag om dette til DGU´s bestyrelse, hvor det så skal vedtages på næste repræsentantskabsmøde.
 
GolfBladet har igen i år fulgt Regionsgolfen, og Morten Buckhøj har været en flittig skribent. Fra bestyrelsen i Vest ABCD har vi forsynet Morten med tekster og fotos, og deltagere i turneringen opfordres til at indsende materiale til GolfBladet. En idé kunne være korte artikler fra klubberne om betydningen af medlemmernes deltagelse i Regionsgolf.
 
Efter 3 år som hovedsponsor har GolfExperten valgt at sige stop, når kontrakten udløber 31. december 2014. Som ankermand for kontakten til GolfExperten, vil jeg gerne rette en stor tak til direktør Kim Johansen for sponsoratet, og vi håber, at vi fortsat kan finde sammen i et fremtidigt samarbejde.
 
Vi har endnu ikke en hovedsponsor for 2015, men vi har stadig en sund økonomi, og med den planlagte forhøjelse af tilmeldingsgebyret med kr. 100, har vi de fornødne midler til fortsat at drive turneringen, hvor vi blandt andet kan være værter med bespisning til regions- og landsfinalerne, købe præmier til disse finaler samt yde et kørselstilskud til landsfinalisterne.
 
Sponsorudvalget, der består af repræsentanter fra de 3 foreninger i Regionsgolf, er i fuld gang med at lede efter en ny hovedsponsor, og de 3 bestyrelser har derfor hver afsat kr. 10.000 i budgettet for 2015 til sponsorarbejdet. Vores medlem, Steen Ogstrup, modtager gerne forslag til sponsoremner, og interesserede kan hente sponsormaterialet via linket på forsiden af hjemmesiden. Til deltagerne i årsmødet har vi printet dette materiale.
 
I forbindelse med Danmarksmesterskaberne kom sponsorudvalget med et tilbud om ekstra præmie til alle landsmestre og alle runner-up i Regionsgolf Danmark. Disse præmier var skænket af Gut Apeldör og Gut Uhlenhorst. Ydermere var der også en hole-in-one præmie skænket af et hotel i Tyrol til den første hole-in-one på hver af de tre landsfinaledage.
 
Bestyrelsen i Vest ABCD er bekymret for denne udvikling, da vores turnering altid har været baseret på æren i at vinde og med præmier i størrelsesordenen kr. 200 – 400.
 
Vi har derfor foreslået formanden for Øst og formanden for Vest S/V om at, i stedet for at uddele sådanne store præmier ved landsfinalerne, at disse bruges som udlodningspræmier til de hold, der har kvalificeret sig til slutspilsrunderne. Pt er der ikke enighed om dette.

Vores hjemmeside er fortsat et stort aktivt for turneringen, og fra statistikken kan vi se, at antallet af hits på vores hjemmeside er steget med over 15 %. I alt har flere end 28.000 besøgt hjemmesiden, og der har været over 600.000 sidehenvisninger.
 
Som sædvanlig er det i perioden april til ultimo juni, at vi kan spore den største aktivitet på hjemmesiden – når de mange spillere i de indledende runder følger med i turneringens udvikling.
Siden sidste årsmøde har der været afholdt 2 webudvalgsmøder, som har resulteret i flere forbedringer, der gør det administrativt enklere at arbejde med programmet. Her kan nævnes en række forenklinger, der skal tages i brug med udarbejdelse af spilleplanen for 2015.
 
I mange klubber kan der findes et link til vores hjemmeside, så interesserede kan følge med i turneringen. Flere klubber har sågar etableret en side på deres hjemmeside, hvor holdkaptajnerne skriver løst og fast om afvikling af kampene. Vi opfordrer til, at de klubber, der endnu ikke har etableret et link, har det på programmet til 2015.
 
Samarbejdet mellem Vest ABCD og Øst er foregået i en konstruktiv ånd og har resulteret i en videreudvikling af turneringsbetingelserne.
 
Sidst men ikke mindst, er det en stor glæde for bestyrelsen at konstatere den fortsat store opbakning til Vest ABCD turneringen. Vi vil også gerne udtrykke en stor tak til værtsklubberne i slutspilsrunderne og samtidig en stor tak for de mange positive tilkendegivelser, vi modtager fra klubkoordinatorerne, holdkaptajnerne og sågar også fra de deltagende spillere.
Afslutningsvis kan jeg oplyse, at tilmeldingsblanketten til sæson 2015 vil være på hjemmesiden den 20. oktober, og at tilmeldingsfristen er 1. december 2014.
 
Der var ingen kommentarer til årsberetningen, der blev godkendt med applaus.
 
Pkt. 3            Turneringsberetning ved matchlederne
Turneringsberetning – Indledende runder v/ Steen Ogstrup
Deltagelsen til turneringen har de senere år ligget meget stabilt.
I år er der i VEST 100 klubber som har deltaget. Nye var Aalborg og Sønderjyllands golfklubber.
 
Den indledende runde havde deltagelse af 310 hold. (I ØST var der 181 hold)
39 klubber havde 4 hold med
38 klubber havde 3 hold med
17 klubber havde 2 hold med
  6 klubber havde 1 hold med
 
62 hold i A-rækken
94 hold I B-rækken
91 hold I C-rækken
63 hold I D-rækken
 
Som altid er det et stort puslespil at lægge turneringen.
Klubberne skal have plads på banerne. Køreafstandene skal være, så man kan nå det efter arbejdstid. Og vi vil jo gerne møde nye modstandere.
 
Det betyder så også, at når turneringen er lagt, er eftertilmelding af et hold som hovedregel ikke muligt.
Der har været nogle klubber, som har måttet trække et hold. Det er jo ærgerligt. Vi håber, at klubberne gør alt, hvad de kan for at samle et hold, når de har tilmeldt det, det er jo rigtig ærgerligt, når der mangler et hold i en pulje.
 
I den indledende runde havde vi én protest. Det drejede sig om en situation, hvor to spillere har puttet ud på hul 18 og bliver sammen enige om, at spillerne har brugt lige mange slag. Dvs. de deler hullet, og de deler matchen. Senere finder spillerne ud af, at den ene havde brugt et slag mere.
 
I hulspil har spilleren lov til at "overse" et regelbrud fra modstanderen.
Begge spillere har accepteret resultatet og har forladt 18. green. Matchen er således afsluttet. Det vil svare til, at der er indgivet en protest for sent.
 
Med hensyn til inddatering af resultater efter kampene, brugte vi nogen tid i starten på at rykke for resultaterne. Men efterhånden sørger kaptajnerne for at indberette rettidigt. Tak for det.
 
Sidste år oplevede vi voldsomt uvejr med regn, lyn og torden. I år har der vist kun været godt vejr med dejlige sommeraftner og ingen afbrydelser.
 
Alt i alt en rigtig god indledende runde.
 
Turneringsberetning – Slutrunderne v/Jill Hanghøj
Allerede i februar måned blev slutspilsplanen udsendt til værtsklubberne. En tidlig udsendelse giver værtsklubberne mulighed for i god tid at reservere banerne. Efter de indledende runder var der kun behov for en enkelt ændring i planen, og dette skyldtes desværre en misforståelse mellem sekretariatet og matchledelsen i Kolding.
I denne sæson har der været spillet 75 kampe i slutspillet og hertil har 62 værtsklubber beredvilligt stillet bane til rådighed, nogle indtil 2 gange. Bestyrelsen er yderst taknemmelig for den velvilje, vi møder i forbindelse med slutspillet.
Slutspilsplanen har ikke givet anledning til afstandsmæssige problemer, dog løb vi ind i et problem med Kolding, idet der fra klubbens side ikke kunne overholdes den planlagte starttid kl. 15.30. Derfor måtte kampen flyttes til Royal Oak – tak til dem for deres velvillighed.
 
Ifm slutspilskampene, har der været et par situationer, hvor gæstende hold ikke havde en ønskværdig opførsel – der var en situation, hvor et hold pressede de forangående spillere så meget, at de valgte at forlade banen. En anden situation var, da et par hold stillede urimelige krav til sekretariatet – gratis træningsbolde, frit prøvespil.
Sådanne situationer ønsker vi ikke at opleve i fremtiden.
 
Under slutrunden var der en protestsag vedr. brug af en ulovlig spiller. Dette førte til, at holdet tabte semifinalekampen.
 
Der har været flere henvendelser om afklaring af spørgsmål. Disse er blevet behandlet løbende. Turneringsledelsen har efterfølgende besluttet at forbedre turneringsbetingelserne på et par områder – nærmere herom under punkt 7.
 
Efter nogle intense uger var vi klar til finalerne den 16. september på Holstebros velplejede bane.
A-rækken: Breinholtgaard vandt over Ørnehøj
B-rækken: Rold Skov vandt over Gyttegaard
C-rækken: Odense vandt over Nordvestjysk
D-rækken: Trehøje vandt over Vestfyn
 
En meget stor tak til Holstebro Golf Klub, som stillede med en meget veltrimmet bane samt et yderst hjælpsomt personale og frivillige.
 
Landsfinalerne blev afviklet i Korsør og en tak til øst for et veltilrettelagt mesterskab.
 
Danmarksmestrene i de 4 rækker blev:
A-rækken: Breinholtgaard vandt over Værløse
B-rækken: Hjortespring vandt over Rold Skov
C-rækken: Ree vandt over Odense
D-rækken: Trehøje vandt over Furesø
 
Tak til Korsør for værtsskabet. Det er dejligt at blive mødt med så positiv imødekommenhed og god service.
 
Kommentarer til punkt 3:
Karsten Troelsen, Gyttegaard GK havde en forespørgsel om at sende singlerne ud i 4-bolde i stedet for 2-boldeSteen Ogstrup nævnte, at han har prøvet det i sin klub, men at der havde været kontroverser i den ene single og at dette havde smittet af på den anden single og dermed givet dårlig stemning i hele bolden.
Jill Hanghøj svarede, at samme spørgsmål har været oppe på flere årsmøder og blev nedstemt, og hun oplyste at spørgsmål også har været oppe i år på årsmødet i Øst og blev nedstemt.
 
Pkt. 4.           Fastlæggelse af klub til årsmødet 2 år frem v/JH
 
Kommende årsmøder:
2016 – Ikast vil gerne se os søndag den 9. oktober
2015 – lørdag den 10. oktober i Breinholtgaard
 
Kommende regionsfinaler:
2016 – Løgstør har velvilligt sagt ja
2015 – 13. september i Odense
 
Kommende landsfinaler:
2015 har Horsens velvilligt sagt ja til at afvikle landsfinalen den 20. september.
2016 – afvikling af landsfinale finder sted på Sjælland
 
Pkt. 5.           Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse v/kasserer Bent Kyndesgaard
                      Regnskab blev godkendt
 
                       
Pkt.6             Forelæggelse af budget for2014/15 til godkendelse v/kasserer Bent Kyndesgaard
                     Budgettet blev godkendt.
 
Pkt.7.            Forelæggelse af ændringer til turneringsbetingelser v/Jill
Jill Hanghøj gennemgik de ændringer til turneringsbetingelserne, som bestyrelsen har vedtaget, og som er afstemt med øst.
 
Rækkeinddeling - Fra sæson 2015 vil der være ens handicap gruppering for damer og herrer:
A-rækken min 4,5
B-rækken min. 11,5
C-rækken min. 18,5
D-rækken min. 26,5

Spilletidspunkt indledende runder
Som noget nyt kan klubkoordinatorer inden turneringsstart selv ændre spilletidspunkt på hjemmesidenb efter aftale med modstanderen.

Turneringens gennemførelse
Der er foretaget en væsentlig opstramning, grundet de flere uheldige situationer, hvor en ulovlig spiller - bevidst eller ubevidst - er blevet benyttet. Den nye formulering er:
 
Benyttes en ulovlig spiller, taber holdet – udover den konkrete match – alle matcher med maximale cifre.
 
Slutspillet
I slutspillet har spillere, der har deltaget i sin klubs sidste programsatte kamp i indledende runde med korrekt EGA handicap, lov til at spille i slutspillet, også selv om handicappet nu er uden for handicapgrænsen. Spillere, der har spillet med på holdet i løbet af slutspilsrunden, og går ned i handicap under slutspilsrunden har lov til fortsat at spille med på holdet. Disse spillere skal medbringe deres handicaphistorik, som skal forevises modpartens holdkaptajn, inden kampkortet udfærdiges.
 
Turneringsbetingelserne vil være på hjemmesiden den 20. oktober 2014.
 
Kommentarer til punkt 7:
Gerd Herold fra Hobro spurgte til, om turneringsledelsen vil ændre betingelserne således at der fastsættes en uge i stedet for mandag som fast spilledag. Jill Hanghøj nævnte at dette spørgsmål har flere gange tidligere været fremme på årsmøde, men at det hver gang havde været nedstemt. Desuden er det muligt, jf turneringsbetingelserne, at aftale sig frem til en alternativ dag/klokkeslæt.
 
Pkt .8.           Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen består af max 5. medlemmer, og p.t. er der 4 bestyrelsesmedlemmer.
Bent Kyndesgaard er indtrådt i bestyrelsen og er på valg i 2015.

På valg i år er: Jill Hanghøj og Steen Ogstrup – begge er villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jill og Steen.
                       Valgt blev Jill Hanghøj og Steen Ogstrup
 
Suppleant: Bestyrelsen foreslår Bjarne Jensen fra Holstebro. Valgt blev Bjarne Jensen
 
Revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af Finn Helvig Pedersen fra Jelling. Valgt blev Finn Helvig Pedersen
 
Revisorsuppleant: Bestyrelsen foreslår Kirsten Nyehuus fra Silkeborg. Valgt blev Kirsten Nyehuus
 
Pkt.9.      Forslag til vedtægtsændringer
Disse skal være formanden i hænde senest 1. sept. Der er ikke fremsendt forslag.
 
Pkt.10     Indkomne forslag
Der er ikke fremsendt forslag.
 
Pkt.11.    Eventuelt
Jill Hanghøj oplyste, at nogle af de sjællandske klubber havde lavet pakker til rimelige penge til prøvespilsrunderne i slutspillet, hvilket er blevet meget positivt modtaget af spillerne. Hun anbefalede klubberne i vest eventuelt at lave sådanne pakker.
 
Jill Hanghøj spurgte om, hvordan stemning var for at spille en 9 huls runde i stedet for en 18 huls runde efter årsmøderne. Årsagen til forespørgslen er, at deltagerne er kommet meget sent ind og at der kun havde været ganske få deltagere til den afsluttende præmieoverrækkelse. Forsamlingen ønskede at spille 18 huller, men foreslog matchformer der er hurtigere end individuel spilleform.
 
Preben Hanghøj takkede for god ro og orden
 
Jill Hanghøj afsluttede med at takke Preben for veludført og kyndig dirigentarbejde – og takkede deltagerne for det fine fremmøde.
 
Referent Birte Hvid
 
 

Driftsregnskab - Perioden 1/10-13 - 30/9-14  
          Budget
Indtægter 2013/14   2012/13   2013/14
Deltagergebyr m.m. 126.400                   124.800                   125.000
Sponsortilskud 13.067                      13.125   13.500
Renteindtægter 1                           833                           300
Afmeldingsgebyr 3.200                        2.100                       2.800
Tilbagebetalt gebyr -2.400        
Årsmødegebyr 1.500                      10.500                       1.200
Indtægter i alt 141.768                  151.358                   142.800
           
Udgifter          
Regionsfinale 9.888                        9.308                     10.500
Landsfinale 12.009                        9.713                     17.500
Administration 11.724                      14.473                     14.000
Årsmøde 15.781                        9.668                     23.000
Mødeudgifter 17.973                      15.442                     20.000
Præmier og gaver 2.001                        5.724                     10.000
Rejse og kørselsudgifter 21.872                      17.708                     20.000
Færgetilskud 15.000                      10.500                     15.000
Hjemmesideudvikling 14.080                      16.000                     12.000
Sponsorarbejde & PR 5.216                      11.300                     10.000
Greenfee 6.000                        4.500                       4.000
Klubaktiviteter 9.713        
Udgifter i alt 141.259                   124.336                   156.000
           
Driftsresultat 509                      27.021                  -13.200
           
Status          
Saldo primo 173.357,04        
Driftsresultat 509,16        
Saldo ultimo 173.866,20        
           
Horsens, den 1. oktober 2014          
Bent Kyndesgaard          
Kasserer.          
           
Finn Helveg Pedersen          
Revisor          
 
 
 
  Budget 2014 / 15  
    Budget
  Indtægter 2014/15
  Deltagergebyr m.m. 155.000
  Sponsortilskud  
  Renteindtægter  
  Afmeldingsgebyr 3.000
  Tilbagebetalt gebyr  
     
  Årsmødegebyr 10.500
  Indtægter i alt    168.500
     
  Udgifter  
  Regionsfinale 20.000
  Landsfinale 15.000
  Administration 15.000
  Årsmøde 23.000
  Mødeudgifter 20.000
  Præmier og gaver 3.000
  Rejse og kørselsudgifter 25.000
  Færgetilskud 15.000
  Hjemmesideudvikling 15.000
  Sponsorarbejde & PR 10.000
  Greenfee 6.000
  Klubaktiviteter 10.000
     
     
  Udgifter i alt    177.000
     
  Driftsresultat  
 -8.500
 
 
Regionsfinalerne i Vest ABCD afvikles i
Odense Golfklub den 13. september 2015
 
Der er kæmpet bravt i de 4 rækker for at kvalificere sig til regionsfinalerne, og de kvalificerede hold er:
 
A-rækken:   Lillebælt mod Viborg
B:rækken:   Vejle mod Vejen
C-rækken:   Århus mod Nordvestjysk
D-rækken:   Midfyn mod Aarhus Aadal
 
Turneringsledelsen ser frem til en god dag i Odense Golfklub.
 
Pbv
Jill Hanghøj
Formand
10. september 2015 ​

Under menupunkt Galleri findes:

Stemningsbilleder fra 1/4 finale i B-rækken, der blev afviklet i Birkemose, den 24. august, og hvor Ribe og Vejen mødte hinanden med Vejen som vinder.

stemningsbilleder fra 1/8 finale i D-rækken, der blev afviklet i Vejle, den 17. august, og hvor Gyttegaard og Aarhus Aadal mødte hinanden med Aarhus Aadal som vinder.
 


Slutspilsrunderne
 
På hjemmesiden kan holdkaptajner og spillere allerede nu danne sig et overblik over slutspilsrunderne. Starttidspunktet for samtlige kampe frem til semifinalerne er sat til kl.16.30 (evt. andre angivne tidspunkter er aftalt med værtsklubben). På grund af tidspunktet for solnedgangen i perioden, hvor semifinalerne afvikles, er disse kampe sat til søndage kl.15.00.
 
Hvis der er accept fra begge hold, kan holdkaptajnerne aftale en ændring i dato/spilletidspunkt, og ændringer skal meddeles webmasteren, således at hjemmesiden altid er ajourført. Spilletidspunktet skal ligge i perioden fra lørdag før spilledagen til torsdag efter spilledagen.
 
Vigtig meddelelse om spilleberettigelse
Alle holdkaptajner skal gøre sig bekendt med turneringsbetingelserne, hvoraf fremgår, at spillere, der har deltaget i sin klubs sidste programsatte kamp i indledende runde med korrekt EGA handicap, har lov til at spille i slutspillet, også selv om handicappet nu er uden for handicapgrænsen. Spillere, der har spillet med på holdet i løbet af slutspilsrunden, og går ned i handicap under denne runde, har lov til fortsat at spille med på holdet. Disse spillere skal medbringe deres handicaphistorik, som skal forevises modpartens holdkaptajn, inden kampkortet udfærdiges
 
Værtsklubberne
Allerede i januar måned blev samtlige værtsklubber og deres klubkoordinatorer kontaktet m.h.t. banereservationer, samt at stille med en repræsentant, der kan være behjælpelig overfor de besøgende klubber.
 
’’Hjemmeklubben’’, som er den førstnævnte klub i slutspilsplanen, bedes hurtigst muligt rette henvendelse til værtsklubben for at sikre sig, at alt det praktiske omkring banereservation og evt. fortæring er i orden.
Der er ikke gratis prøvespil under turneringens gennemførelse, og turneringen tilbyder ikke gratis træningsbolde.

Resultatindtastning
Det er kun ”hjemmeklubben”, der kan indtaste kampresultatet, og deadline er senest 24 timer efter at kampen er afviklet.
 
Deltagerne i slutspilsrunderne ønskes en fortsat god turnering, og vi glæder os til at se finaledeltagerne til Regionsfinalen i Odense søndag den 13. september 2015. Alle ønskes en god sommer.
 
På bestyrelsens vegne
Jill Hanghøj
Formand
21. juni 2016
 

Et stort tillykke til puljevinderne

Den sidste kamp i de indledende runder spilles mandag den 22/6.2015, og de mange holddeltagere har haft mange gode golfoplevelser, og også fået nye golfbekendtskaber.
 
Det er glædeligt, at der i de indledende runder ikke har været nødvendigt at behandle protester, samt at både klubkoordinatorer og holdkaptajner har været meget opmærksomme på reglen om benyttelse af ulovlige spillere. I denne forbindelse har der været behandlet en række afklarende forespørgsler, for at være på den sikre side.
 
Vi har modtaget mange positive tilkendegivelser om turneringens afvikling, og spillerne glæder sig allerede til sæson 2016. 

 
pbv
Jill Hanghøj
Formand


Hole in one 1. juni 2015 C4
 
Mandag den 1. juni 2015 slog Freddy Hansen det ultimative slag på hul 13 i en match mellem Ribe og Sønderborg i række C4, så dette hul vandt Freddy klart!
 
Freddy, som er 72 år og har spillet golf i 3 år, fik overrakt en flaske whisky for sin Hole in one af klubbens golfmanager Jamie Ekins.
 
Freddy blev også ønsket tillykke i klubhuset af dem, som også havde spillet Regionsgolf i Ribe Golf Klub, og han gav glædeligt en øl til dem alle for at fejre sin første Hole in one.

Erling Andersen

Klubkoordinator
Ribe Golf Klub

En spændende afgørelse i C8 puljen

Vejle C-holdet spillede mandag aften ude mod Horsens i sidste puljekamp. Kravet var en sejr, for en samlet puljesejr. Horsens havde blandet kortene lidt anderledes i forhold til første møde, som  vi vandt.

Da Captain kom ind i klubhuset med en sejr i mixed foursome sammen med Lisbeth Preuss, sad damesingle Jette Falsig desværre med et nederlag til en bedre spillende modstander. Carsten Kjærgaard sad også i klubhuset med en sejr som 2. herresingle, så vi var oppe med 5-2. Så kom Hans Jøregen B. Nielsen desværre ind med et nederlag i 1. herresingle. Så var stillingen 5-4 og vi havde nu kun Kristian Pedersen i 3. herresingle at sætte vores lid til, at kunne levere det manglende point. Da vi krydsede hinanden ude ved hul 15/13 var han nede med 2 og Horsensfolkene sad med stor tro på sejren, da deres spiller endnu ikke havde tabt en match. Heldigvis leverede Kristian en deler og dermed en samlet sejr på 6-5 og den samlede puljesejr i kraft at sejre i begge matcher over Horsens.

Den 10, august tager vi hul på slutspillet og møder Varde i 16/del finalen, som spilles i Jelling.

Arne Josefsen

Holdkaptajn Vejle
En sjov historie fra C-rækken

Lubker var hjemmeholdet i kampen mellem Lübker og Ebeltoft i pulje C15. Foursome var i gang og Ebeltoft var foran. Da Hanne skulle pute, ville Johannes passe flaget. Da han så ville løfte flaget kom hele koppen med op. Frank Søe fra Lubker sagde, at det var nogle tricks de havde i Lübker, især når de var bagud! Det skete faktisk på to huller.
En god tur med megen hygge, og Ebeltoft vandt.
Indsendt af Hanne Andersen fra Ebeltoft.Pbv
Jill Hanghøj
Formand
11. maj 2015

Sæson start 2015
 
Kære klubkoordinatorer, holdkaptajner og regionsgolfere!
 
Golfsæsonen er skudt i gang, og så nærmer tiden sig for starten af sæson 2015. I år medvirker 103 klubber, og bestyrelsen ser frem til en spændende turnering med mange gode golfoplevelser og et godt socialt samvær.
 
Kampprogrammet er nu officielt, og eventuelle yderligere ændringer i spilleplanen kan kun forekomme, såfremt begge involverede hold kan blive enige i en eventuel flytning. Disse ændringer i spilletidspunkt, skal meddeles webmaster, (jill@hanghoej.net), der tilretter hjemmesiden. Hjemmesiden skal til enhver tid være ajourført, og alle kampe i de indledende runder skal være spillet inden den 1. juli.
 
Alle opfordres til at sætte sig ind i turneringsbetingelserne, men her nævnes nogle af de betingelser, man skal være særlig opmærksomme på:
 
 • Der er indført ens EGA handicap grænser for dame- og herrer, og det er altid en god idé at medbringe egne handicaphistorik til kampene.
A-række    min.  4,5
B-række    min. 11,5
C-række    min. 18,5
D-række    min. 26,5
 
 • Alle spillere skal have et EGA-handicap for at kunne deltage i turneringen. Fleksmedlemmer kan ikke deltage.

Benyttes en ulovlig spiller, taber holdet – udover den konkrete match – alle matcher med maximale cifre. 
 
 • Divisionsspillere kan uden begrænsninger deltage i de indledende runder og i slutspil.
 
 • I denne turnering må en spiller opnå informationer om afstande ved at benytte udstyr, som måler afstande. Læs mere om smartphones, afstandsmåling og lokale regler via linket i turneringsbetingelserne.
 
I lighed med de sidste par år følger Golfbladet regionsgolfen, og modtager gerne historier og fotos fra deltagerne og klubberne. Skriv en mail til morten@mag-media.dk.
 
Vi ønsker alle en god sæson og sender de bedste hilsener
 
Pbv
Jill Hanghøj
Formand
14. april 2015

Informations- og regelaften i Vejle

En mørk vinter aften summede det af liv i klubhuset i Vejle Golf Club, da Regionsgol Vest ABCD var vært ved en informations- og regelaften den 25. februar.
 
45 holdkaptajner, klubkoordinatorer og holdspillere i begge turneringer i Regionsgolf Vest var mødt frem, og ud over medlemmer fra Vejle Golf Club, var der også repræsentanter fra Fredericia, Give, Hedensted, Jelling og Lillebælt.
 
Formanden for Regionsgolf Vest ABCD, Jill Hanghøj, bød velkommen og præsenterede DGU dommer Karsten Troelsen desuden deltog også formanden for Vejle Golf Club's Sportsudvalg Michael Bertelsen og formanden for Regionsgolf Vest S/V Knud Højgaard.
 
Efter en orientering om Regionsgolf gennemgik Karsten Troelsen hulspilsreglerne og turneringsbetingelserne. Det var et meget vellykket arrangement med god spørgelyst og ivrig diskussion om regler og turneringsbetingelserne. Aftens program rigtig meget omkring, og tilhørerne sugede til sig, og der var flere ting, som gav anledning til diskussioner og overraskelser, og alt blev præsenteret i en seriøs me underholdende atmosfære.
 
Alt i alt en rigtig god aften som  deltagerne følte, der havde været behov for .

Pbv
Jill Hanghøj
Formand
Regionsgolf Vest ABCD

Sponsorsituationen og Hjemmesiden

Efter 3 år som hovedsponsor, valgte GolfExperten at sige stop ved kontraktens udløb den 31. december 2014; men det er med glæde, vi kan meddele, at vi har indgået en aftale, om et fremtidigt samarbejde mellem Regionsgolf Danmark og GolfExperten, idet GolfExperten har indvilliget i, at være med til en delsponsering af præmier til regions- og landsfinalerne.

Der er kommet et nyt design af Regionsgolf Danmarks frontpage, så der er mere aktivitet, og siden er mere attraktiv for kommende sponsorer og annoncører.

Bestyrelsen vil fortsat stræbe efter at få flere sponsorer. Kontakt gerne vores repræsentant i sponsorudvalget Steen Ogstrup på tlf.: 2020 6979.

Pbv
Jill Hanghøj
Formand
Regionsgolf Vest ABCD
9. februar 2015

Slutspilsplanen 2015
 
Slutspilsplanen for de 4 rækker er nu offentliggjort på hjemmesiden, hvoraf også fremgår de værtsklubber, der skal stille bane til rådighed i slutspilsrunden.

I slutspilsrunden er starttidspunktet for samtlige kampe frem til semifinalerne sat til mandage kl.16.30. På grund af tidspunktet for solnedgangen i perioden, hvor semifinalerne afvikles, er disse fastsat til søndage kl.15.00.


Der tages forbehold for, at der kan forekomme enkelte ændringer efter de indledende runder.
 
Pbv
Jill Hanghøj
Formand
Regionsgolf Vest ABCD
1. februar  2015
___________________________________________________________________________
Velkommen til turneringen 2015.

 
Kære Regionsgolfere
 
Spilleplanen for 2015 er nu på hjemmesiden, således at klubberne har mulighed for at reservere baner, og spillerne har mulighed for, at få et overblik over spilledatoerne.
 
Turneringen afvikles på følgende datoer () er reservedato:
 
Indledende runder: Mandagene (27/4), 4/5, 11/5, 18/5, 1/6, 8/6, 15/6
Slutspils runder: Mandagene 10/8, 17/8, 24/8 og søndag den 30/8
Regionsfinaler: Søndag, den 13/9 i Odense Golfklub
Landsfinaler: Søndag, den 20/9 i Horsens Golfklub

Se alle detaljer ved at klikke ind på, menupunktet ”Pulje & aktuel stilling”.

Fra 2. marts til 1. april kan spilledato og/eller spilletidspunkt ændres om nødvendigt. I disse tilfælde skal de implicerede klubbers holdkaptajner  være enige om ændringen. Aftalen skal ske via mail med kopi til matchleder Steen Ogstrup (sco@vd.dk). Såfremt der ikke kan opnås enighed de 2 holdkaptajner imellem, er det den af turneringsledelsens fastsatte dato/klokkeslæt, der er gældende.

Som noget nyt i år er det klubkoordinatoren fra hjemmeklubben, der har ansvaret for, at der seneste den 1. april, er indtastet evt. ændringer i kampdato/tid på hjemmesiden.


Den 1. april er kampprogrammet officielt, og eventuelle ændringer i spilleplanen kan kun forekomme såfremt begge involverede hold kan blive enige om en eventuel flytning. Et evt. nyt spilletidspunkt meddeles til webmaster Jill Hanghøj, således at hjemmesiden kan blive opdateret.
 
 Pbv
Jill Hanghøj
Formand
Regionsgolf Vest ABCD
13.  januar 2015


Kære golfere                                                                                             

Regionsgolf Vest ABCD ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår,
og vi vil gerne sige tak til alle, der i årets løb har bidraget på forskellig vis til holdturneringen.

Vi kan igen i år glæde sig over en fin tilslutning til turneringen, hvor der er sat ny rekord med 103 tilmeldte klubber. Bestyrelsen ser frem til en ny og spændende sæson, og en særlig velkomst til Odense Eventyr, der er med for første gang, og et glædeligt gensyn til Kellers Park og Odder.
 
Når spilleplanen er på hjemmesiden medio januar, kan klubberne reservere baner, og klubkoordinatorerne vil få tilsendt en mail om, at deres adgangskode er blevet aktiveret, så der er adgang til ”Administration” på hjemmesiden.

 Sponsorsituationen for Regionsgolf Danmark er stadig uafklaret, idet vi endnu ikke har en hovedsponsor for 2015. Sponsorudvalget, der består af repræsentanter fra de 3 foreninger i Regionsgolf Danmark, er i fuld gang med at finde en eller flere sponsorer.
 
Der arbejdes p.t. på et nyt design af hjemmesidens forside  for at skabe mere aktivitet, og gøre den mere attraktiv for eventuelle sponsorer. Nærmere herom i det nye år, men allerede nu kan læserne se løbende nyheder fra Golf Dk.
 
På gensyn i 2015 og de bedste hilsener fra bestyrelsen i Regionsgolf Vest ABCD
 
Pbv venlig hilsen
Jill Hanghøj
Formand
17.december 2014


SÆSON 2015
 
Den 21. oktober åbner vi for tilmelding til sæson 2015. Tilmeldingsblanketten findes under menuen ”Turneringen”.
 
Tilmeldingsblanketten kan kun udfyldes elektronisk. Tilmeldings- og betalingsfristen er 1. december 2014.
 
På tilmeldingsblanketten skal klubberne registrere klubkoordinatoren, der i samspil med klubbernes holdkaptajner for de enkelte hold, får overdraget klubbens ansvar i forhold til Regionsgolf Vest ABCD turneringen med hensyn til matchernes afvikling og resultatindberetning.
 
Turneringsbetingelserne for 2015 findes også på hjemmesiden. Ændringerne i forhold til sidste sæson er fremhævet med gul, og de væsentligste ændringer er:
 
Rækkeinddeling
Dame- og herrerække defineres ved ens EGA-handicap.
A-rækken min 4,5
B-rækken min. 11,5
C-rækken min. 18,5
D-rækken min. 26,5
 
Spilletidspunkt indledende runder
 • At fra 2. marts til 1. april kan spilledato og/eller spilletidspunkt ændres om nødvendigt. De implicerede klubbers holdkaptajner skal være enige om ændringen. Aftalen skal ske via mail med kopi til turneringskomiteen. Hjemmeklubbens klubkoordinator skal have tastet den nye kampdato og tid ind på hjemmesiden senest den 1. april.
 • Såfremt der ikke kan opnås enighed de 2 holdkaptajner imellem, er det den af turneringsledelsens fastsatte dato/klokkeslæt, der er gældende.
 • Den 1. april er kampprogrammet officielt, og eventuelle yderligere ændringer i spilleplanen kan kun forekomme, såfremt begge involverede hold kan blive enige i en eventuel flytning.
 
Slutspillet
 • I slutspillet har spillere, der har deltaget i sin klubs sidste programsatte kamp i indledende runde med korrekt EGA handicap, lov til at spille i slutspillet, også selv om handicappet nu er uden for handicapgrænsen.
 • Spillere, der har spillet med på holdet i løbet af slutspilsrunden, og går ned i handicap under slutspilsrunden har lov til fortsat at spille med på holdet.
 • Spillere skal medbringe deres handicaphistorik, som skal forevises modpartens holdkaptajn, inden kampkortet udfærdiges
 
Kampprogrammet forventes at være på hjemmesiden ultimo januar 2015 og indtil da, vil ændringerne i turneringsbetingelserne være markeret med gul. Der sendes en mail til alle klubkoordinatorer, når kampprogrammet offentliggøres og til den tid, vil alle koordinatorerne have adgang til menuen ”Administration” på hjemmesiden.
 
Det forventes, at matcherne afvikles på følgende datoer () er reservedato:
Indledende runder: Mandagene (27/4), 4/5, 11/5, 18/5, 1/6, 8/6, 15/6
Slutspils runder: Mandagene 10/8, 17/8, 24/8, 31/8
Regionsfinaler: Søndag, den 13/9 i Odense Golfklub
Landsfinaler: Søndag, den 20/9 i Horsens Golfklub
 
Under menuen ”Administration” kan forskellige dokumenter downloades: Holdtilmeldingsblanketter til brug på klubbernes opslagstavler, brugermanualer til både klubkoordinator og holdkaptajner, hardcard samt kampkort.
 
Klubberne opfordres til at etablere et link fra klubbens hjemmeside til www.regionsgolf-danmark.dk, således at alle interesserede kan følge med i turneringens udvikling.
 
På bestyrelsens vegne
Regionsgolf Vest ABCD
Jill Hanghøj
Formand 
21. oktober 2014
 
 
 
 

 


  

 

Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.